- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Dokumenty do pobrania

- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 roku
REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY
 SZKOLE PODSTAWOWEJ im. Bolesława Prusa w Wolce Rokickiej.

 • Świetlica szkolna jest czynna w godzinach  6.30 – 16.00.
 • Do świetlicy przychodzą codziennie dzieci przed i po zakończeniu lekcji i zajęć dodatkowych
 • Rodzic ma obowiązek przyprowadzić dziecko do świetlicy i przekazać pod opiekę nauczyciela
 • Uczeń przyprowadzany do świetlicy przez nauczyciela/ wychowawcę zgłasza się  do nauczyciela świetlicy i jest wpisywany na listę obecności.
 • Świetlica nie ponosi odpowiedzialności za dzieci zapisane jeśli w wyznaczonych godzinach do niej nie przyjdą
 • Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 • Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 • W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.
 • Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 • Rodzic nie możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 • Dziecko ze świetlicy mogą odbierać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 • W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, których danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia pod warunkiem, że ta osoba ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych i legitymuje się dowodem osobistym.
 • Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy   o  odbierze dziecka.
 • Rodzic zapisując dziecko do świetlicy zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu   i odbioru dziecka na czas tj. do godziny 16.00.
 •  W przypadku nie odebrania dziecka do godziny 16.00 wychowawca świetlicy podejmuje następujące działania :

    - próbuje telefonicznie skontaktować się z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka,
    - po bezskutecznej próbie zawiadamia Komisariat Policji , który wyjaśnia sprawę nieobecności rodzica/ opiekuna w rejonie zamieszkania dziecka,
    - jeśli rodzic się nie zgłosi , dziecko zostaje przekazane do najbliższego komisariatu  a stamtąd do Policyjnej Izby Dziecka.

 •  W sytuacji , gdy po dziecko zgłosi się rodzic/ opiekun pod wpływem alkoholu, wychowawca kontaktuje się z drugim rodzicem lub upoważnioną osobą, która może zaopiekować się dzieckiem.

 

PROCERDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BOLESŁAWA PRUSA W WÓLCE ROKICKIEJ


 
I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO ŚWIETLICY
 

1. Dzieci są przyprowadzane do świetlicy i odbierane ze świetlicy przez rodziców (opiekunów prawnych), którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.
2. Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi świetlicy.
3. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy, by nie narażać dzieci zdrowych na zachorowanie.
4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.

5. Zaleca się regularne mycia rąk wodą z mydłem.

6. Wietrzenie nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

7. Zachowaniu dystansu.

8. Przestrzeganiu zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.


II. ODBIERANIE DZIECKA ZE ŚWIETLICY

 1. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy.
2. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taka osobę dowodu osobistego – nauczyciel jest zobowiązany do wylegitymowania takiej osoby.
3.Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
4.Jeśli dziecko nie będzie chciało wyjść ze świetlicy z osobą upoważnioną przez rodziców nauczyciel niezwłocznie kontaktuje się telefonicznie  z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania. 
5. Upoważnienie słowne na  telefoniczną prośbę rodzica  jest dopuszczalne jedynie w sytuacjach wyjątkowych. Nauczyciel zobowiązany jest wówczas do wykonania telefonu sprawdzającego do rodzica, by potwierdzić wcześniejszą informację.
6. Dziecko należy odebrać ze świetlicy do godz. 16.00.
7. Nauczyciel świetlicy może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub zachowanie tej osoby jest agresywne. W takim przypadku nauczyciel świetlicy ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy oraz skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor .
8.Zastrzeżenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z małżonków musi być poświadczone orzeczeniem sądowym.


 

POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE
ŚWIETLICY LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIE
MOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI.

 

1. Dzieci powinny być odbierane ze świetlicy najpóźniej do godziny 16.00.
2. W przypadku nie odebrania dziecka do godz.16.00 nauczyciel świetlicy szkolnej podejmuje następujące działania:
próbuje telefonicznie skontaktować się z rodzicami lub opiekunami dziecka, po bezskutecznej próbie zawiadamia komisariat policji, który wyjaśni sprawę nieobecności rodzica lub opiekuna w rejonie zamieszkania dziecka, jeżeli rodzic się nie zgłosi, dziecko zostaje przekazane do najbliższego komisariatu, a stamtąd  do Policyjnej izby dziecka.
3. W sytuacji, gdy po dziecko zgłosi się rodzic lub opiekun pod wpływem   alkoholu również obowiązuje powyższa procedura.

 


      Projekt i wykonanie: adamP.