- Godziny pracy
- Procedury
- Do pobrania
- Dokumenty stołówki
- Zajęcia UKS "Orlik"
- Wyniki szkoły w sporcie
- Zarząd UKS
- Statut UKS
- Najlepszy sportowiec
- Regulamin konkursu
- LEKCJE PŁYWANIA
- Prezentacja
- Stare fotografie
- Świadkowie zdarzeń
- Tak ją pamiętam
- Szukamy śladów historii
- Postacie literackie
- Dokumenty do pobrania

- Ogłoszenia


Biuletyn Informacji Publicznej


Dziennik elektroniczny

Moodle

Nasz sponsor:

Stanisław Leszczyński


Tu jesteśmy:

Uprzejmie donosimy, że:

Strona istnieje
od 23-09-2004 rokuWyciąg ze

 

STATUTU

SZKOŁY  PODSTAWOWEJ 

IM. BOLESŁAWA  PRUSA

W  WÓLCE  ROKICKIEJ

 

 

Rozdział  VI

  

Biblioteka szkolna

 

§  50

1.      Biblioteka   szkolna  jest  pracownią   szkolną,  służącą  realizacji  potrzeb i zainteresowań   

       uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.      Biblioteka służy:

1)      służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz rodziców;

2)      prowadzi działalność wspomagającą w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej;

3)      umożliwia prowadzenie pracy twórczej;

4)      rozwija kompetencje czytelnicze uczniów;

5)      stwarza warunki rozwoju umysłowego i kulturalnego czytelników.

3.      Organizację  pracy  biblioteki  określa regulamin pracy biblioteki.

4.      Z  biblioteki   mogą   korzystać:

1)       uczniowie,

2)      nauczyciele i inni pracownicy Szkoły,

3)      rodzice,

4)      inne osoby na ogólnie obowiązujących zasadach i za zgodą Dyrektora Szkoły

5.      Status użytkownika biblioteki potwierdza karta biblioteczna.

6.      Ewidencję użytkowników prowadzi nauczyciel bibliotekarz.

 

 

§  51

Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

1)      gromadzenie i opracowywanie zbiorów,

2)      korzystanie ze zbiorów i wypożyczanie ich poza bibliotekę,

3)      dostęp do zbiorów podczas zajęć i po ich zakończeniu,

4)      zapoznanie się z regulaminem biblioteki i przestrzeganie go.

 

§  52

1. Dyrektor Szkoły wspólnie z bibliotekarzem i w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala godziny otwarcia, tygodniowy rozkład zajęć i prac wewnętrznych biblioteki.

2.  Nauczyciel bibliotekarz udostępnia zbiory w zależności od liczby przydzielonych mu godzin  pracy w arkuszu organizacyjnym Szkoły.

 

 

§  53

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1)   udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

2)   tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł;

3)    wdrażanie uczniów do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

4)   rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów;

5)   wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

6)   organizowanie różnorodnych działań rozwijającą wrażliwość społeczną i kulturalną;

7)   realizowanie innowacji służących rozwojowi czytelnictwa;

8)   współpraca z nauczycielami i samorządem uczniowskim w zakresie zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych;

9)   gromadzenie księgozbioru oraz innych źródeł informacji;

10)                       prowadzenie ewidencji,  konserwacji zbiorów oraz obowiązującej dokumentacji bibliotecznej, w tym podręczników szkolnych;

11)                       opieka nad uczniami przebywającymi w bibliotece;

12)                       przygotowanie lokalu i udostępnianie zbiorów;

13)                       opracowanie katalogów alfabetycznych i rzeczowych oraz kartotek bibliotecznych;

14)                       gromadzenie, wypożyczanie, udostępnianie uczniom podręczników, materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych;

15)                       współpraca z biblioteką pedagogiczną oraz Gminną Biblioteką Publiczną
w Lubartowie;

16)                       przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas dwa razy w roku szkolnym.

 

 

 

Regulamin biblioteki szkolnej

w Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Wólce Rokickiej

1.      Biblioteka czynna jest w godzinach zgodnych z harmonogramem ustalonym na początku roku szkolnego.

2.      Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.

3.      Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele,  pracownicy administracji
i obsługi oraz rodzice uczniów uczęszczających do naszej szkoły.

4.      Ze zgromadzonych  w bibliotece książek i czasopism korzystać można wypożyczając je do domu lub przeglądając na miejscu.

5.      W bibliotece obowiązuje cisza. Uczniowi, który nie zachowuje się poprawnie i zakłóca innym użytkownikom atmosferę nauki, zabrania się korzystania ze środków
i materiałów biblioteki przez pewien czas. Uczeń może również otrzymać ujemne punkty z zachowania.

6.      Każdy czytelnik jest odpowiedzialny za materiały wypożyczone z biblioteki na jego nazwisko.

7.      Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki  (w tym jedną lekturę obowiązkową) na okres trzech tygodni.

8.      Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

9.      Potrzebną książkę można dodatkowo prolongować, czyli  uzyskać przedłużenie terminu zwrotu. Czytelnik może prosić również o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

10.  Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały, należy je chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.

11.  Czytelnik, który zagubił lub zniszczył książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, obowiązany jest odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).

12.  Materiały z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczane uczniom na jedną dobę po skończonych lekcjach i muszą być zwrócone do biblioteki w następnym dniu przed pierwszą lekcją.

13.  Wypożyczenia kontrolowane są raz w miesiącu przez łączników.

14.  Do biblioteki nie wolno wnosić ani spożywać posiłków (również napojów
i słodyczy).

15.  Pod koniec roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i czasopisma muszą być zwrócone do biblioteki szkolnej w wyznaczonym terminie.

16.  Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.

 

Wólka Rokicka, 02.09.2019 r.


      Projekt i wykonanie: adamP.